Syntaleta --- Obsession , Junzo Kowashi --- Prelude